Regulamin warunków uczestnictwa w Warsztatach podczas epidemii wirusa Covid -19

 1. Niniejszy regulamin obejmuje szczególne zasady uczestnictwa w IV Warsztatch Muzyki Liturgicznej i Uwielbieniowej, które odbędą się w Nowej Rudzie w dniach 18-20.08.2023r.
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie www.gov.pl
 3. Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 4. Regulamin jest udostępniany uczestnikom (oraz ich opiekunom prawnym w przypadku osób niepełnoletnich) przed dokonaniem opłaty za uczestnictwo w Warsztatach.
 5. Dokonanie opłaty po zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z jego akceptacją.
 6. Do udziału w Warsztatach jest uprawniona wyłącznie osoba, która wg swojej najlepszej wiedzy, oraz wiedzy rodzica lub opiekuna prawnego nie jest zarażona wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym.
 7. Przed wejście do pomieszczeń, gdzie odbywać się będą Warsztaty każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o swoim stanie zdrowia (pkt 6)
 8. Jeżeli osoba nie spełnia wymogów zawartych w pkt 6, lub nie chce złożyć oświadczenia, nie zostanie dopuszczona do uczestnictwa w Warsztatach, a opłata nie ulega zwrotowi.
 9. Podanie danych jest rekomendowane, na wypadek potrzeby kontaktu w przypadku stwierdzenia przez organizatorów zagrożenia zakażeniem w/w wirusem.
 10. Oświadczenia będą przechowywane przez organizatorów przez 14 dni.
 11. Uczestnictwo w Warsztatach jest jednoznaczne z posiadaniem przez uczestnika świadomości o zwiększonym ryzyku zarażenia się w/w wirusem, a także z automatyczną zgodą na przejęcie odpowiedzialności za możliwe zakażenie oraz braku roszczeń wobec organizatorów.
 12. Organizatorzy mogą wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdego uczestnika warsztatów. Odmowa poddania się tej procedurze spowoduje natychmiastowe wykluczenie z udziału w wydarzeniu (opłata za warsztaty nie podlega zwrotowi).
 13. W pomieszczeniach parafii oraz w kościołach, gdzie warsztaty będą miały miejsce, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń organizatorów, zachowywać zalecany dystans oraz zakrywać usta i nos , a także myć i dezynfekować ręce. Pomieszczenia będą często wietrzone i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
 14. Organizatorzy zapewniają płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, ręczniki papierowe, a także maseczki jednorazowe w ilości 1 sztuka na 1 dzień dla 1 uczestnika.
 15. Rejestracja na warsztaty oraz większość przerw w próbach będzie odbywać się przed budynkiem Parafii.
 16. Ilość uczestników warsztatów w pomieszczeniach jest zgodna z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia (na 1 m2 lub ilość miejsc w kościele)
 17. W przypadku nagłego wystąpienia objawów u któregoś z uczestników i braku motżliwości udania się do domu, organizatorzy przewidują możliwość izolacji w pomieszczeniu Kancelarii Parafialnej.
 18. Regulamin obowiązuje w czasie trwania Warsztatów, tj od godz. 15.00 w dniu 18.08.2023r do godz. 17.00 w dniu 20.08.2023r.