Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin VI Warsztatów Muzyki Liturgicznej i Uwielbieniowej oraz Regulamin uczestnictwa w Warsztatach w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

data, miejscowość…………………………………………………..

podpis ………………………………………………………………………….