Regulamin

1. Do udziału w III Noworudzkich Warsztatach Liturgiczno-Muzycznych serdecznie zapraszamy:

  • organistów, katechetów, siostry zakonne, osoby śpiewające w scholach, chórach i innych zainteresowanych śpiewem na chwałą Bożą (w wieku od 14. do 60. lat -osoby poza limitem wiekowym prosimy zgłaszać po wcześniejszym kontakcie z organizatorami)

  • grających na instrumentach (skład orkiestry symfonicznej), uczniów Szkoły Muzycznej studentów, profesjonalnych instrumentalistów i amatorów

2. Warsztaty będą prowadzone przez znanych krakowskich muzyków: Pawła Bębenka oraz Piotra Pałkę.

3. Uczestnicy warsztatów, chórzyści i instrumentaliści, wezmą udział w zajęciach z emisją głosu, kształcenia słuchu muzycznego, dykcji, nauki pieśni liturgicznych, chorału gregoriańskiego, doskonaleniem gry na instrumentach oraz konferencjach na temat muzyki liturgicznej, wokalno – instrumentalnej.

4. Zwieńczeniem warsztatów będzie koncert na Pikniku Rodzinnym, następującym bezpośrednio po Marszu dla Życia i Rodziny. Koncert odbędzie się na placu przy ul. Teatralnej 16. czerwca 2019 r. o godz. 14.00.

5. Warsztaty są organizowane na terenie Parafii oraz w Kościele pw św. Mikołaja w Nowej Rudzie oraz w Domu Sióstr Salezjanek przy ul. Kościelnej w Nowej Rudzie

6. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach liturgiczno – muzycznych jest wypełnienie i przesłanie zgłoszenia, które dostępne jest na stronie warsztaty.nowaruda.pl/formularz-zgłoszeniowy nie później niż do dnia 10 czerwca 2019 r. z jednoczesnym przelewem opłaty na konto:
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, ul. Kościelna 11., 57-400 Nowa Ruda
BZ WBK 66 1090 2330 0000 0001 2955 8623
(z adnotacją: „III Noworudzkie Warsztaty Muzyki Liturgicznej”
i danymi nadawcy) oraz wysłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres mailowy: info@warsztaty.nowaruda.pl

7. Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi 50 zł od osoby śpiewającej. Uczestnictwo instrumentalistów jest zwolnione z w/w opłaty. Kwota obejmuje koszty prowadzenia zajęć, materiałów dydaktycznych, dyplomów uczestnictwa, serwisu kawowego i ciasta.

8. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w drugim i trzecim dniu warsztatów (piątek i sobota) po wcześniejszej wpłacie 15 zł za jeden obiad (płatne na konto przy zgłoszeniu) do dnia 10.czerwca 2019 r. W niedzielę po koncercie będzie możliwość indywidualnego zakupienia posiłku podczas festynu rodzinnego (na placu, na którym będzie odbywał się koncert).

9. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów według opracowanego programu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć uwzględnionych w programie z przyczyn niezależnych od niego.

10. Misją naszych Warsztatów jest stworzenie niepowtarzalnego zespołu, by oddawać chwałę Bogu przez muzykę, w związku z czym niedopuszczalne jest podczas warsztatów wulgarne zachowanie czy przyjmowanie używek. Osoby, które nie zastosują się do tego punktu regulaminu zostaną niezwłocznie wykluczone z warsztatów.

11. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach jedynie za pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna dołączoną do zgłoszenia. Zgodna do wydrukowania i pobrania z naszej strony:>> Pobierz <<

12. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom instruktorów i organizatorów, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku.

13. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć, częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie. Decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z osobami prowadzącymi warsztaty

14. Podczas mszy św. odpustowej w niedzielę obowiązuje uczestników strój galowy – biały.

15. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione oraz za ewentualne zniszczenia rzeczy należących do uczestników.

16. Uczestnicy zobowiązani są nosić w widocznym miejscu identyfikatory, które otrzymają podczas rejestracji. Do sal zajęciowych mogą wejść jedynie osoby posiadające identyfikator.

17. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników podczas trwania zajęć ujętych w programie. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników w czasie nie ujętym w programie zajęć (dojazd, nocleg).

18. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na rejestrację prób oraz finałowego występu i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań dokonanych podczas warsztatów, z prawem przenoszenia na osoby trzecie. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację i publikowanie swojego wizerunku w mediach, mediach społecznościowych w celu dokumentacji i rejestracji przebiegu spotkania i koncertu.

19. Z uwagi na bardzo obszerny zakres materiału nutowego potrzebnego do wykonania koncertu, uczestnicy powinni zapoznać się z materiałem przed przyjazdem na warsztaty (rozczytanie nut). Kompozytorzy prowadzący warsztaty zastrzegają sobie prawo do weryfikacji poziomu znajomości utworów przez wykonawców uczestniczących w koncercie, natomiast sam udział w warsztatach jest otwarty dla wszystkich.

20. Uczestnicy korzystający z noclegu zobowiązani są do kulturalnego zachowania się oraz pozostawienia porządku w miejscu noclegu.

21. Regulamin obowiązuje od dnia 13. czerwca 2019 roku (od momentu rozpoczęcia zajęć) do dnia 16. czerwca 2019 roku (do momentu zakończenia zajęć).

22. Zgłoszenie na warsztaty liturgiczno – muzyczne jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.